lia I-Prof l's?1ortstr coutièitleaad>lia llis="s?1508vecingpan - I.cria="local//www.wbouttet-hea.pnes.ac/pojI..fr/:ljs-gen v_-stnk">Sea.pnes en ligntleaad>lia uo cuo cl/ula lass="s?1508403107" typeox9d_noihead lliscces_direct eox9d_noih_1cria="local//www.w3.orac/pojI..fr:ljs-gen v_-stnk">Acadéum&#jon Centleaad>lia lliscces_direct eox9d_noih_2cria="local//www.w3.orac/pojI..fr/ds,st21:ljs-gen v_-stnk">DSDENa loi p-d'Or circleaad>lia l/ula ld="a="s?150 /logo.jsa-tup type=aln v. 1er degré Côte-d'Or circonscription de Dijon Centre /logo.jsa-berne type=aln ves="s?150link /spanaspana lspana="s?150logoSitl"a lin limg"locale=aln v. 1er degré Côte-d'Or circonscription de Dijon Centrespana d> 1a ipd="a id="accesinfo-44onnexlégcripd="a
= her he"amethocesgen"a uo c valuscr her he"a"text/hid,st" /a ld="a="s?150bg_moet d"cri uo cuo clin l.js?1 js?cr her he">R her her :d>ljs?1-e_pluailead lliada="local//www.wist21-ea.ac/pojI..fr/:ljs-gen v_-stnk"-"descr. 1er dEA">IEN-EAleaad>lia lliada="local//www.wist21-ash.ac/pojI..fr/:ljs-gen v_-stnk"-"descr. 1er dASH">ASHleaad>lia lliada="local//www.wmaternelet"21.ac/pojI..fr/:ljs-gen v_-stnk"-"descr. 1er dMATERNELLES">Materneletleaad>lia lliada="local//www.wist21-auxonne.ac/pojI..fr/:ljs-gen v_-stnk"-"descr. 1er dAuxonne">Auxonne Val-de-Saôntleaad>lia lliada="local//www.wist21-bctune.ac/pojI..fr/:ljs-gen v_-stnk"-"descr. 1er dBctune">Bctuneleaad>lia lliada="local//www.wist21-ch - llI..ac/pojI..fr/:ljs-gen v_-stnk"-"descr. 1er dChâ- llI.se/r-Seine">Châ- llI.se/r-Seineleaad>lia lliada="local//www.wist21-semur.ac/pojI..fr/:ljs-gen v_-stnk"-"descr. 1er dSemur-en-Auxois Semur-en-Auxoisleaad>lia lliada="local//www.wist21-chenove.ac/pojI..fr/:ljs-gen v_-stnk"-"descr. 1er dChenôve">Chenôveleaad>lia lliada="local//www.wist21-clia lliada="local//www.wist21-est.ac/pojI..fr/:ljs-gen v_-stnk"-"descr. 1er d CentrEstea CentrEstleaad>lia lliada="local//www.wist21-ns?d.ac/pojI..fr/:ljs-gen v_-stnk"-"descr. 1er d CentrNs?dea CentrNs?dleaad>lia lliada="local//www.wist21-ouest.ac/pojI..fr/:ljs-gen v_-stnk"-"descr. 1er d CentrOuestea CentrOuestleaad>lia lliada="local//www.wist21-sud.ac/pojI..fr/:ljs-gen v_-stnk"-"descr. 1er d CentrSudea CentrSudleaad>lia l/ula ipd="ai ipd="a id="entetnavig - I.cr id="e="s?150rub (LCE eracine"> lliada="local//www.wist21-c leaad>lia lh3e="s?150invisibijonnavig - I.d> 3ad llis="s?150 "ad da="locales?15php?rub (LCE259es="s?150list " hheetesms-gin:0;="style259e>Espace REPijos Gôtsilet"leaa i iplia llis="s?150 "ad da="locales?15php?rub (LCE6es="s?150list " hheetesms-gin:0;="style6">Astration - fleaa i iplia llis="s?150Adapt - I.Eet Scolarisade Dijos Élèvos Handicapts Espace du ôtfé/{toijonnscription de DiAdapt - I.Eet Scolarisade Dijos Élèvos Handicapts Espace du ôtfé/{toijonnscription de Di"ad da="locales?15php?rub (LCE45es="s?150list " hheetesms-gin:0;="style45e>Adapt - I.EScolaui (et Handicapleaa i iplia llis="s?150 "ad da="locales?15php?rub (LCE220es="s?150list " hheetesms-gin:0;="style220e>Programmt"leaa i iplia llis="s?150 "ad da="locales?15php?rub (LCE204es="s?150list " hheetesms-gin:0;="style204e>Évalu - I.d>aa i iplia llis="s?150 "ad da="locales?15php?rub (LCE224es="s?150list " hheetesms-gin:0;="style224e>Fs?1a- I.Ent="inued>aa i iplia llis="s?150 "ad da="locales?15php?rub (LCE94es="s?150list " hheetesms-gin:0;="style94e>Pédagogied>aa i iplia llis="s?150T hnologiel''info?1a- I.E loi pcommunic - I. à39'école T hnologiel''info?1a- I.E loi pcommunic - I. à39'école "ad da="locales?15php?rub (LCE142es="s?150list " hheetesms-gin:0;="style142e>Numé/(LCEd>aa i iplia llis="s?150 "ad da="locales?15php?rub (LCE35es="s?150list " hheetesms-gin:0;="style35e>Lists _icot"leaa i iplia l/ula ld="accesdebug"- ipd="a lbrs="s?150ne-toyt d" erub"acces259e> uo c Fsns'lénem{toijos PDMQDC suitloau hhage REPi(septembi (2017)leaad>spana iplia l/ula ipd="aFin Cfi.E lopstnE lorub (LCE #259 Espace REPijos Gôtsilet"lespanadeaad>spanada="locales="s?150f",spl_ms'>"sFERMERleaa uo clpd="aFin Cfi.Eadire-rub #259 erub"acces6e> uo c édesstra- I.E loi pcscription de Dleaad>spana uo clplia lspanada="locales?15php?rub (LCE236es="s?150sous_rub_rel=e>Cscription de Dleaad>spana lass="s?150sous_rub (LCEs_CE"a < < r r < r < < lliad uo cla="locales?15php?le"> lspanada="locales?15php?rub (LCE209es="s?150sous_rub_rel=e>Écolesleaad>spana lass="s?150sous_rub (LCEs_CE"a < < r r < r < < lliad uo cla="locales?15php?le"> jos écoles leaa i uo clplia < < lliad uo cla="locales?15php?le"> es scolaui sleaa i uo clplia < < lliad uo cla="locales?15php?le"> lspanada="locales?15php?rub (LCE210es="s?150sous_rub_rel=e>Enseignstrsleaad>spana lass="s?150sous_rub (LCEs_CE"a < < r r < r < < lliad uo cla="locales?15php?le"> lspanada="locales?15php?rub (LCE211es="s?150sous_rub_rel=e>Élèvosleaad>spana lass="s?150sous_rub (LCEs_CE"a < < r r < r < < lliad uo cla="locales?15php?le"> ere’un élèvo pendstr le "emps scolaui leaa i uo clplia < < lliad uo cla="locales?15php?le"> Sécurité l'os écolesleaad>spana iplia l/ulalbrs="s?150ne-toyt d" Astration - flespanadeaad>spanada="locales="s?150f",spl_ms'>"sFERMERleaa uo clpd="aFin Cfi.Eadire-rub #6 erub"acces1e> uo ctititlespanadeaad>spanada="locales="s?150f",spl_ms'>"sFERMERleaa uo clpd="aFin Cfi.Eadire-rub #1 erub"acces45e> uo c PPREleaad>spana iplia llis="s?150rub"> éotocole PAPleaad>spana iplia llis="s?150rub"> Info?1a- I.s s con’ASHleaad>spana iplia l/ulalbrs="s?150ne-toyt d" RASED(2016 <(2017leaad>spana iplia llis="s?150rub"> CDOEA :renssiers la coSEGPAleaad>spana iplia llis="s?150rub"> Équipos éduc - vos :rents_port à3téléchs-gerleaad>spana iplia l/ulalbrs="s?150ne-toyt d" Accompagnem{toijos élèvosleaad>spana iplia llis="s?150rub"> Feuilet"E lorenseigne_port scolaui s (feuilet"Ejtunes) à3téléchs-gerleaad>spana iplia l/ula ipd="aFin Cfi.E lopstnE lorub (LCE #45 Asapt - I.EScolaui (et Handicaplespanadeaad>spanada="locales="s?150f",spl_ms'>"sFERMERleaa uo clpd="aFin Cfi.Eadire-rub #45 erub"acces220e> uo c lspanada="locales?15php?rub (LCE221es="s?150sous_rub_rel=e>éogrammt"'&8217;école primaui , vo8leaad>spana lass="s?150sous_rub (LCEs_CE"a < < r r < r < < lliad uo cla="locales?15php?le"> lspanada="locales?15php?rub (LCE223es="s?150sous_rub_rel=e>So spana lass="s?150sous_rub (LCEs_CE"a < < r r < r < < lliad uo cla="locales?15php?le"> lspanada="locales?15php?rub (LCE222es="s?150sous_rub_rel=e>Nouveauxtatogrammt"leaad>spana lass="s?150sous_rub (LCEs_CE"a < < r r < r < < lliad uo cla="locales?15php?le"> aa i uo clplia < l/ula lplia Programmt"lespanadeaad>spanada="locales="s?150f",spl_ms'>"sFERMERleaa uo clpd="aFin Cfi.Eadire-rub #220 erub"acces204e> uo c lspanada="locales?15php?rub (LCE249es="s?150sous_rub_rel=e>Archivosleaad>spana lass="s?150sous_rub (LCEs_CE"a < < r r < r < < lliad uo cla="locales?15php?le"> lspanada="locales?15php?rub (LCE206es="s?150sous_rub_rel=e>Ressourct"&la coévaluerleaad>spana lass="s?150sous_rub (LCEs_CE"a < < r r < r < < lliad uo cla="locales?15php?le"> lspanada="locales?15php?rub (LCE205es="s?150sous_rub_rel=e>Livre-si(scolaui ,(jonnompétenc"s)leaad>spana lass="s?150sous_rub (LCEs_CE"a < < uo c< Évalu - I.d>spanadeaad>spanada="locales="s?150f",spl_ms'>"sFERMERleaa uo clpd="aFin Cfi.Eadire-rub #204 erub"acces224e> uo c lspanada="locales?15php?rub (LCE257es="s?150sous_rub_rel=e>Shage "cy spana lass="s?150sous_rub (LCEs_CE"a < < r r < r < < lliad uo cla="locales?15php?le"> lspanada="locales?15php?rub (LCE235es="s?150sous_rub_rel=e>Shage CM2 6ème secet duMalrauxleaad>spana lass="s?150sous_rub (LCEs_CE"a < < r r < r < < lliad uo cla="locales?15php?le"> lspanada="locales?15php?rub (LCE226es="s?150sous_rub_rel=e>Ani1a- I.s pédagogiLCEsleaad>spana lass="s?150sous_rub (LCEs_CE"a < < uo c< lspanada="locales?15php?rub (LCE227es="s?150sous_rub_rel=e>Shagesijonnscription de Dleaad>spana lass="s?150sous_rub (LCEs_CE"a < < uo c< lspanada="locales?15php?rub (LCE232es="s?150sous_rub_rel=e>Fs?1a- I.EPEFS MDLleaad>spana lass="s?150sous_rub (LCEs_CE"a < < r r < r < < lliad uo cla="locales?15php?le"> ula- I.Eoeceure/éioneure/étudeujooi poangCEd>aa i uo clplia < l/ula lplia Fs?1a- I.Ent="inued>spanadeaad>spanada="locales="s?150f",spl_ms'>"sFERMERleaa uo clpd="aFin Cfi.Eadire-rub #224 erub"acces94e> uo c lspanada="locales?15php?rub (LCE202es="s?150sous_rub_rel=e>ôl odéple"em{toal la confimaterneletleaad>spana lass="s?150sous_rub (LCEs_CE"a < < r r < r < < lliad uo cla="locales?15php?le"> lspanada="locales?15php?rub (LCE195es="s?150sous_rub_rel=e>S’appropties le oangageleaad>spana lass="s?150sous_rub (LCEs_CE"a < < r r < r < < lliad uo cla="locales?15php?le"> aa i uo clplia < l/ula lplia lspanada="locales?15php?rub (LCE196es="s?150sous_rub_rel=e>Découvonion;&8217;éconeleaad>spana lass="s?150sous_rub (LCEs_CE"a < < r r < r < < lliad uo cla="locales?15php?le"> aa i uo clplia < l/ula lplia lspanada="locales?15php?rub (LCE197es="s?150sous_rub_rel=e>Devenir élèvoleaad>spana lass="s?150sous_rub (LCEs_CE"a < < r r < r < < lliad uo cla="locales?15php?le"> lspanada="locales?15php?rub (LCE198es="s?150sous_rub_rel=e>Agidu prs;&8217;exprimes 8vec sI.Entrpsleaad>spana lass="s?150sous_rub (LCEs_CE"a < < r r < r < < lliad uo cla="locales?15php?le"> lspanada="locales?15php?rub (LCEssSps="s?150sous_rub_rel=e>Découvonione mondoleaad>spana lass="s?150sous_rub (LCEs_CE"a < < r r < r < < lliad uo cla="locales?15php?le"> aa i uo clplia < l/ula lplia lspanada="locales?15php?rub (LCE203es="s?150sous_rub_rel=e>Espace pédagogiLCE DSDEN21leaad>spana lass="s?150sous_rub (LCEs_CE"a < < r r < r < < lliad uo cla="locales?15php?le"> lspanada="locales?15php?rub (LCE183es="s?150sous_rub_rel=e>F"elçausleaad>spana lass="s?150sous_rub (LCEs_CE"a < < r r < r < < lliad uo cla="locales?15php?le"> aa i uo clplia < < lliad uo cla="locales?15php?le"> lspanada="locales?15php?rub (LCE185es="s?150sous_rub_rel=e>Mathé1a- LCEsleaad>spana lass="s?150sous_rub (LCEs_CE"a < < r r < r < < lliad uo cla="locales?15php?le"> lspanada="locales?15php?rub (LCE128es="s?150sous_rub_rel=e>EPSleaad>spana lass="s?150sous_rub (LCEs_CE"a < < r r < r < < lliad uo cla="locales?15php?le"> s- LCEs)leaa i uo clplia < < lliad uo cla="locales?15php?le"> lspanada="locales?15php?rub (LCE133es="s?150sous_rub_rel=e>LangCE v",stroleaad>spana lass="s?150sous_rub (LCEs_CE"a < < r r < r < < lliad uo cla="locales?15php?le"> lspanada="locales?15php?rub (LCE138es="s?150sous_rub_rel=e>Scienc"su xpé/(m{toalesu prT hnologieleaad>spana lass="s?150sous_rub (LCEs_CE"a < < r r < r < < lliad uo cla="locales?15php?le"> lspanada="locales?15php?rub (LCE135es="s?150sous_rub_rel=e>Pra- LCErle">s- LCE( prh>s-oui odes(arrsleaad>spana lass="s?150sous_rub (LCEs_CE"a < < r r < r < < lliad uo cla="locales?15php?le"> s- LCE( prnultui let&à3l’écoleleaa i uo clplia < < lliad uo cla="locales?15php?le"> s-oui odes(Ar'siauocy lspanada="locales?15php?rub (LCE136es="s?150sous_rub_rel=e>H>s-oui o- Géographie(- Instrus'lé civ(LCE( prmoraleleaad>spana lass="s?150sous_rub (LCEs_CE"a < < r r < r < < lliad uo cla="locales?15php?le"> s-oui o- Géographieleaa i uo clplia < < lliad uo cla="locales?15php?le"> lspanada="locales?15php?rub (LCE241es="s?150sous_rub_rel=e>éojsoi"pat/(moineoen Ba cgogne"leaad>spana lass="s?150sous_rub (LCEs_CE"a < < r r < r < < lliad uo cla="locales?15php?le"> lspanada="locales?15php?rub (LCE201es="s?150sous_rub_rel=e>Activités pédagogiLCEs nomplé_poraui sleaad>spana lass="s?150sous_rub (LCEs_CE"a < < r r < r < < lliad uo cla="locales?15php?le"> Pédagogied>spanadeaad>spanada="locales="s?150f",spl_ms'>"sFERMERleaa uo clpd="aFin Cfi.Eadire-rub #94 erub"acces142e> uo c uo clspanada="locales?15php?le"> Atelier&UNAo2017 :rCodage ettatogramm - I. en CE2, CM1 ettCM2leaad>spana i uo clplia uo c< lspanada="locales?15php?rub (LCE260es="s?150sous_rub_rel=e>Codage,tatogramm - I., roborsleaad>spana lass="s?150sous_rub (LCEs_CE"a < < r r < r < < lliad uo cla="locales?15php?le"> uo clspanada="locales?15php?le"> Disposi'lfE loprêr jo « ="s?1os jableta sinumé/(LCE" »leaad>spana i uo clplia uo c< lspanada="locales?15php?rub (LCE243es="s?150sous_rub_rel=e>Éioneure nollabor - voleaad>spana lass="s?150sous_rub (LCEs_CE"a < < r r < r < < lliad uo cla="locales?15php?le"> uo clspanada="locales?15php?le"> Lesio_ico"&Tice(la conos élèvos Dys, prnes(auti s...leaad>spana i uo clplia uo c< uo clspanada="locales?15php?le"> Lesirnsdez-vous&Tice(cy spana i uo clplia uo c< lspanada="locales?15php?rub (LCE34es="s?150sous_rub_rel=e>Logiciels, 1a-é/(tlsu t usagetleaad>spana lass="s?150sous_rub (LCEs_CE"a < < r r < r < < lliad uo cla="locales?15php?le"> aa i uo clplia < l/ula lplia lspanada="locales?15php?rub (LCE62es="s?150sous_rub_rel=e>rêr jo 1a-é/(tlleaad>spana lass="s?150sous_rub (LCEs_CE"a < < r r < r < < lliad uo cla="locales?15php?le"> uo clspanada="locales?15php?le"> Rallye internetocy spana i uo clplia uo c< lspanada="locales?15php?rub (LCE193es="s?150sous_rub_rel=e>Ressourct"&en ligneleaad>spana lass="s?150sous_rub (LCEs_CE"a < < r r < r < < lliad uo cla="locales?15php?le"> lspanada="locales?15php?rub (LCE44es="s?150sous_rub_rel=e>SitEs d’écoletleaad>spana lass="s?150sous_rub (LCEs_CE"a < < r r < r < < lliad uo cla="locales?15php?le"> aa i uo clplia < l/ula lplia lspanada="locales?15php?rub (LCE218es="s?150sous_rub_rel=e>Tuto/(tlsu t modEs d’emploileaad>spana lass="s?150sous_rub (LCEs_CE"a < < r r < r < < lliad uo cla="locales?15php?le"> aa i uo clplia < < lliad uo cla="locales?15php?le"> aa i uo clplia < < lliad uo cla="locales?15php?le"> uo clspanada="locales?15php?le"> Université Numé/(LCEid’Automneleaad>spana i uo clplia uo c< uo clspanada="locales?15php?le"> Université Numé/(LCEid’Automne(2017leaad>spana i uo clplia uo c< lspanada="locales?15php?rub (LCE244es="s?150sous_rub_rel=e>Usaget du numé/(LCE pédagogiLCEleaad>spana lass="s?150sous_rub (LCEs_CE"a < < r r < r < < lliad uo cla="locales?15php?le"> uo clspanada="locales?15php?le"> Voeux 2016 Aticed>aad>spana ilplia l/ula ipd="aFin Cfi.E lopstnE lorub (LCE #142 Numé/(LCEd>spanadeaad>spanada="locales="s?150f",spl_ms'>"sFERMERleaa uo clpd="aFin Cfi.Eadire-rub #142 erub"acces35e> uo c lspanada="locales?15php?rub (LCE38es="s?150sous_rub_rel=e>Déple"em{to 21leaad>spana lass="s?150sous_rub (LCEs_CE"a < < uo c< lspanada="locales?15php?rub (LCE40es="s?150sous_rub_rel=e>Evalu - I.d>aad>spana lass="s?150sous_rub (LCEs_CE"a < < r r < r < l/ula lplia lspanada="locales?15php?rub (LCE39es="s?150sous_rub_rel=e>Ministèit Educ - é N - I.aled>aad>spana lass="s?150sous_rub (LCEs_CE"a < < r r < r < l/ula lplia lspanada="locales?15php?rub (LCE170es="s?150sous_rub_rel=e>Santéu t Sécuritéleaad>spana lass="s?150sous_rub (LCEs_CE"a < < r r < r < l/ula lplia lspanada="locales?15php?rub (LCE36es="s?150sous_rub_rel=e>S cono serve coacadéu(LCEd>aad>spana lass="s?150sous_rub (LCEs_CE"a < < r r < r < < lliad uo cla="locales?15php?le"> Liens _ico slespanadeaad>spanada="locales="s?150f",spl_ms'>"sFERMERleaa uo clpd="aFin Cfi.Eadire-rub #35 erub sous_rub (LCE_active"acces234e> uo c uo clspanada="locales?15php?le"> I.E.N.oDij D Cns red>aad>spana ilplia < llis="s?150rub"> uo clspanada="locales?15php?le"> Mns lés légaletleaad>spana ilplia < llis="s?150rub"> uo clspanada="locales?15php?le"> I.E.N.oDij D Cns red>aad>spana ilplia l/ulalbrs="s?150ne-toyt d" Administr - I.d>spanadeaad>spanada="locales="s?150f",spl_ms'>"sFERMERleaa uo clpd="aFin Cfi.Eadire-rub #234 Mns lés légaletleserong>ipd="a ld="accesnt="enu-principal"> lh1a="s?150"accesti re_rub (LCE"> Rub (LCE Administr - I. < uo cuo c< << I.E.N.oDij D Cns red>aad>lia Mns lés légaletleaad>lia I.E.N.oDij D Cns red>aad>lia En vertuujooi pooi la confint=fidans l'’économie numé/(LCE (LCEN)odu 21 juin(2004,rvoicirlet coordonnéet looi’édiet du t lu prnstaraui quiEadiueille oo site.ia="localhttp://ien21-cns re.ac-dij D.fres="s?15'es?1_url es?1_out vide' rel='nofollow'>http://ien21-cns re.ac-dij D.frdeaad>serong>ippa lh3a="s?150ss?1e>Direcet dujooi ppublic - I.d>h3alblockquotE ="s?150ss?1e>lass="s?150ss?1e>lliarRené BORDINd>serong> lass="s?150ss?1e>lliarInesecet dujooi’éduc - é na- I.ale lpblockquotEad>lial/ulal>lial/ulalh3a="s?150ss?1e>R sponsable(s)id’édie é d>h3alblockquotE ="s?150ss?1e>lass="s?150ss?1e>lliar.... lass="s?150ss?1e>lliar....lelialliartél. :r....lelialliarmél :rHéberge coassurstr oo stockage direce etta",sanporleh3alblockquotE ="s?150ss?1e>lass="s?150ss?1e>lliaD.S.I.(- acadéu(e looDij Dd>serong>iplial/ulalass="s?150ss?1e>lliaAdrnsseujooi’héberge c : lass="s?150ss?1e>llia2Goru odu géné/ l Delabordoleliallia21 000oDij Dd>lialliatél. :r03 80 44 84 00d>lialliafax :r03 80 44 84 28 lpblockquotEad>lial/ulal>lial/ulalh3a="s?150ss?1e>Webmnsti ,leh3alblockquotE ="s?150ss?1e>lass="s?150ss?1e>lliaJean Poncelet lass="s?150ss?1e>lliarwebmnsti ,édieori l t léveloppe coWEB intrst t mét(ers ettaorrauls pédagogiLCEslelialliartél. :r03 45 62 75 34lelialliarmél :r d>spanaac-dij D.frdeaa lpblockquotEad>lial/ulal>lial/ulalh3a="s?150ss?1e>Droips d’vidcursleh3alblockquotE ="s?150ss?1e>lass="s?150ss?1e>lliaCo site relèvoujooi poégisla- I.Ef"elçause ettinterna- I.ale s cono droip d’vidcuru proa proptiété inteloeceueloe.lelialliaTous&let lroips dloreprodus'lé st="ideservdes. lpblockquotEad>lial/ulalh3a="s?150ss?1e>Cookied>h3alblockquotE ="s?150ss?1e>lass="s?150ss?1e>lliaL’_icoisadcuru st infs?1é LCE lors de ses v"sitEs s cono site,tun cookieta"ut s’instaloer vide1a- LCEm{to s cosI. logicielijonnavig - I.. Un cookiet sttun élé_por quiEnonpcsmettaas d’idns lfies l’_icoisadcurumais sert à3enregistrer�s infs?1a lés rela'ivos(à3lfinavig - I.Ejoncelui-cirs cono site Internet.NLe(paramétrage dervoti logicielijonnavig - I.npcsmettd’infs?1edujooi ppdeseans le cookies( prévns ueloe_por jo i plocuseroselonroa procédurE déionet&à3l’adrnsseusu",stro :rDroip dloréponsed>h3alblockquotE ="s?150ss?1e>lass="s?150ss?1e>lliaToutonpcss"nne(nommée lun le"> droip dloréponsed>a>.oDce(cas elet&doip s’adrnsser auodirecet dujooi ppublic - I. lun délaiujooerois mois apdsoi ppublic - I. looi’le"> llia11B Ba levard Rembru-atlelialliaBP 56062leliallia21060oDij D Cndexd>lial/ulal>lial/ulalplial/ulalass="s?150ss?1e>llia lass="s?150ss?1e>llia lass="s?150ss?1e>lliatél. :r03 45 21 52 02d>lialliafax :r03 80 38 48 44lelialliamél. :r d>spanaac-dij D.frdeaa lpblockquotEad>lial/ulal>lial/ulal>lial/ulalh3a="s?150ss?1e>Liens hypcsjava sleh3alblockquotE ="s?150ss?1e>lass="s?150ss?1e>lliaCo site nt="ipor jos liens hypcsjava snpcsmettstr o’accdsoà3jos sitEs quiEnonst="iaas édieés pacono i sponsableEjonce site. EniancséLCEans le(direcet dujoopublic - I. nonsaurait êti "enu la coi sponsableEju nt="enu3jos sitEs auxqutlsul’ina rnautonaurait ainsiEadids.iplial/ulalass="s?150ss?1e>lliaIlt sttfs?1eloe_por ina rdip dlonollecetdu t l’_icoiserrnes(infs?1a lés lisponiblEs s cono siteoà3jos fins nom1edcialet. lpblockquotEad>lial/ulalpd="a < << < < << < spana vnsdredi 20ofévrier&2015leabbr> uo cuo c< << spana lpd="a uo c ld="accesavara" hheete"background:#eee;es< lh2>Accdsoespaceideservdeleh2s id="a="s?150ct="enu_principal_login"s ld="a="s?150edietr-groupees< ld="a="s?150edietr edietr_login oblig -oui es< llabelifs?="var_login"sLogin ou adrnsseuemail :lelabelaFinputttypce'java'a="s?15'java'ana_p='var_login'acce'var_login'avalue="" hizp='40' oi quired='i quired' videfocu15'videfocu1' videcapitalizp="off" videcorrece="off" /a lpd="a ld="a="s?150edietr edietr_aassword oblig -oui es< llabelifs?="aassword Motujoops?1o :lelabelaFinputttypce'aassword'a="s?15'java aassword'ana_p='aassword'acce'aassword'avalue="" hizp='40' videcapitalizp="off" videcorrece="off" /a ipa="s?15'derauls'ada="locales?15php?page=es?1_aass&oang=frescce'es?1_aass'>mot do ps?1o oublié ?deaad>pa lpd="a ld="a="s?150edietr edietr_snssione>id="a="s?15'choix'a iinputttypce"checkboxes="s?150checkboxesna_p="snssion_re_pmberescce"snssion_re_pmberesvalue="oui" sonchange="jQuery(this).addC"s?1('modlfie');" /a ilabeli="s?15'nofx'ifs?="snssion_re_pmbere>R setr idns lfié LCElLCEs jourslelabela lpd="aipd="a lpd="a pa sion d>ltion dttypce"java/javation d" src=0prive/javation d/login-sha-min.js"ad>sion d>ltion dttypce"java/javation d">/*"); affich"_login_sncure(); jQuery('#var_login').change(actualist_vidcur); jQuery('fs?1#fs?1ulcss"_login').submit(login_submit); });/*]]>*/d>sion d> h2s id="a="s?150java "adp>11B Ba levard Rembru-atlbrs="s?15'videbr'  d>spanaac-dij D.frdeaalepaipd="a ipa="s?150"ada="locales?15php?le"> sion d>iActualieésd>h2s id="a="s?150java " hheete"mlegin-bottom:10px;"s  dbrs/> i!-- ia="localhttp://dsden21.ac-dij D.fr/mvt21" tlegee="_bldak"s cns era ipahheete"java-align:cns er; Mouve_por jéple"em{toal 2016lep> --> ia="localhttp://www.ac-dij D.fr/dsden21/cid95696/sncurite-dans-les-ejabli?1o_port-scolaui s-les-bés-loclexes-a-avoir.html" tlegee="_bldak"s cns era ipahheete"java-align:jus lfy; Sécurité l'os éjabli?1o_port scolaui s :rlet bés réclexesoà3avoirlep> ia="localhttp://dsden21.ac-dij D.fr/avaranet/es?15php?le"> cns era ipahheete"java-align:jus lfy; Cncsignesoacadéu(LCEs jo sécurité à3ple"irodu 23inovembi 2015lep> <--> ipd="a r< < IEN21leaad>lia < Péd@gogie21leaad>lia < e-prim21leaad>lia iliada="localhttps://webmaul.ac-dij D.fr/estlegee="_bldak" ti le="Webmaulujooi'acad?u(e looDij D"adimg src="sLCEleta s/imaget/pictos-o_ico"/webmaul.png" alt=lwebmaul" Webmaulleaad>lia iliada="localhttps://pia.ac-dij D.fr/estlegee="_bldak" ti le="Porraul3Intrst t Acad?u(LCE">dimg src="sLCEleta s/imaget/pictos-o_ico"/pia.png" alt=lPIA " PIAleaad>lia iliada="localhttps://be1d.ac-dij D.fr/login/ct_logon.jsp?CTAuthMode=SECURIDestlegee="_bldak" ti le="Acc?s GAIA s cono aorraul ARENA">dimg src="sLCEleta s/imaget/pictos-o_ico"/gaia_30.png" alt=lGAIA s cono aorraul ARENA" ti le="GAIA s cono aorraul ARENA" GAIAleaad>lia < iliada="localhttps://be1d.ac-dij D.fr/arnsaestlegee="_bldak" ti le="Frais dE j?place_por CHORUS DT">dimg src="sLCEleta s/imaget/pictos-o_ico"/dt-30.png" alt=lFrais dE j?place_por CHORUS DT" CHORUS DTleaad>lia iliada="localhttp://www.educ - é.gouv.fr/pid285/le-buls/jin-officiel.html" tlegee="_bldak"sdimg src="sLCEleta s/imaget/pictos-o_ico"/bo.png" alt=lBuls/jin officiel" Le B.O.leaad>lia iliada="localhttps://be1d.ac-dij D.fr/arnsaestlegee="_bldak" ti le="Frais dE j?place_por IMAG'IN"sdimg src="sLCEleta s/imaget/pictos-o_ico"/imagin.png" alt=lFrais dE j?place_por IMAG'IN" IMAG'INleaad>lia l/ula ipd="a< < aa uo clplia aa uo clplia aa uo clplia .-sriilia spanadeaad>lia iliada="localhttp://www.educ - é.gouv.fr/pid285/le-buls/jin-officiel.html" tlegee="_bldak"sdimg src="sLCEleta s/imaget/pictos-logos/picto_bo.jpg" alt=lelia iliada="localhttp://www.educ - é.gouv.fr/pid25058/le-calendrier-scolaui .html" tlegee="_bldak"sdimg src="sLCEleta s/imaget/pictos-logos/picto_cs-fe_calendrier_scolaui .jpg" alt=lelia iliada="localhttp://www.daulymo- é.nom/ac-dij Destlegee="_bldak"sdimg src="sLCEleta s/imaget/pictos-logos/logo_daulymo- é.jpg" alt=lelia ilia lia < iliada="locales?15php?page=backnsdestlegee="_bldak"sdimg src="sLCEleta s/imaget/pictos-logos/logo_rss.jpg"alt=lFlux RSS, ab"nnez-vous&au filodes(actualieésodu I.E.N.o1er�gré Côte-d’Oc nscription de D looDij D Cns re"I.E.N.o1er�gré Côte-d’Oc nscription de D looDij D Cns relpd="a uo c< << 11 B Ba levard Rembru-at(- BP 56062(- 21060oDij D Cndex(- tél. :r03.45.21.52.02(- fax :r03.80.38.48.44iliar d="a lpliar Direcee D los servinss&jéple"em{toaux jooi'éduc - é na- I.aleujooi pCôte-d'Orlpd="a uo c< << d ia="localhttp://dsden21.ac-dij D.fr" alt=lestlegee="_bldack" ti le="Ce lien ouvretune nouvelet&fenêti ">d 2Goru odu Géné/ l Delabordo 21 000oDij Ddbrs/>d Tél. 03 45 62 75 00o (-  (Fax 03 45 62 75 33d ieaa ilplia < d da="localhttp://ia89.ac-dij D.fr" alt=lesstlegee="_bldack" ti le="Ce lien ouvretune nouvelet&fenêti ">DSDEN Y"nneieaa ilplia < d da="localhttp://www.ac-dij D.fr/dsden71esalt=lesstlegee="_bldack" ti le="Ce lien ouvretune nouvelet&fenêti ">DSDEN Saône ettLoireieaa ilplia < DSDEN Nièvreieaa ilplia < d="a uo c< Receor - looDij Dd>d="a uo c< << da="localhttp://www.ac-dij D.fr" alt=lesstlegee="_bldack" ti le="Ce lien ouvretune nouvelet&fenêti "> 2Goru odu Géné/ l Delabordo 21 000oDij Do (-  (Tél. 03 80 44 84 00o (-  (Fax 03 80 44 84 28 ieaa ilplia < d="a uo c< Servinssd>d="a uo c< << d uo cuo c< Webmaulleaadbrs/>d d uo cuo c< I-profleaadbrs/>d d uo cuo c< PIAleaadbrs/>d d uo cuo c< Buls/jin officielleaadbrs/>d d="a uo c< Enseignem{to s pé/(turlpd="a uo c< << uo cuo c< Université do Bourgogne (UB)leaadbrs/>d d="a uo c< Ministèitlpd="a uo c< << uo c< < << Minist&0grave;re jooi'éduc - é na- I.alel>aa uo c< < << ia="localhttp://www.enseignem{tos p-rnnhernhe.gouv.fr" tlegee="_bldack" ti le="Ce lien ouvretune nouvelet&fenêti ">Minist&0grave;re jooi'enseignem{to s pé/(turu t lo i plonhernhel>aa uo c< d="a uo c< Ple"enaui sd>d="a uo c< << d uo cuo c< CRDP-CANOPÉl>aa uo c< d uo cuo c< GRETAl>aa uo c< ONISEPl>aa uo c< d="a uo c< aa uo clplia Mns lés légaletleaad>lia Se nt=necetdleaad>lia < iliad>lia lia d="a ipula ition dttypce"java/javation d"> vacogaJsHost = ((lhttps:" == docum{to.locae é.prodecol) ? lhttps://ssl." : lhttp://www."); docum{to.write(unescape("%3Ction dtsrc='" +ogaJsHost + "google-a.aly"> s.nom/ga.js' typce'java/javation d'%3E%3C>sion d%3E")); d>sion d> ition dttypce"java/javation d"> try { vacopageTracknr = _gat._geeTracknr("UA-10227400-5"); pageTracknr._trackPageview(); }rca-ch(err) {}d>sion d> ipd="aFin C#page